Több van a cégedben?

Úgy gondolod, hogy több van a cégedben, mint amit eddig elértél vele?

Van honlapod, de nem tudod, hogyan használd hatékonyan azt?

2 egyszerű lépést kell megtenned:

1. Célozd meg a honlapod szempontjából releváns látogatókat!

2. Fogadd a megrendeléseket és bővítsd piacod!

Az Első lépés megtételében tudok Neked segíteni!

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Az SZAPITOR ONLINE MARKETING Kft Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név- regisztrációs, fenntartási és online honlapkészítő szoftver alkalmazása) tárgykörben. A szerződés elfogadásával partnerünk elfogadja szolgáltatási feltételeinket, amely alapján a Szolgáltatási Keretszerződés (Keretszerződés) a SZAPITOR ONLINE MARKETING Kft-vel létrejön.

1. Az ÁSZF hatálya

1.1. Jelen ASZF hatályos 2011. február hó 1. napjától.

1.2. Az ÁSZF kiterjed az SZAPITOR ONLINE MARKETING Kft. minden internetes szolgáltatás tárgykörben megkötött Szolgáltatási Szerződésre.

1.3. Az ÁSZF szabályozza

• a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.

1.4. A szapitor.hu rendszerbe történő regisztráció során a Megrendelő a http://www.szapitor.hu/ oldalon található ajánlatot kérhet, a szolgáltatás megrendelésére vonatkozóan.

1.5. A Keretszerződés a szapitor.hu rendszerbe történő regisztráció során az ÁSZF elfogadása és a domain név igénylőlap aláírása által határozott időre jön létre.

1.6. A Szolgáltatási Szerződés módosítása – felek előzetesen történt, közös megállapodása alapján - írásban történik.

1.7. A Szolgáltatási Szerződés megszűnik, amennyiben azt valamelyik fél felmondja.

1.8. A Szerződés Szolgáltató általi felmondása akkor hatályos, ha azt

 • a Szolgáltató kézbesítője útján közvetlenül eljuttatja a Megrendelőhöz,
 • vagy tértivevénnyel feladott levélben kikézbesítette az Megrendelőhöz,
 • vagy a megrendelő által a Szerződés megkötésekor megadott kapcsolattartói email címre eljuttatja e-mailben.

A tértivevénnyel feladott levelet kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az „nem kereste” vagy „átvételt megtagadta” jelzéssel érkezett vissza.

1.8.1. Ha a Szolgáltatás sajátosságai következtében a szolgáltató nem rendelkezik az Előfizető írásban (hagyományos vagy elektronikus levélben) történő értesítéséhez szükséges információkkal, akkor a Szolgáltató a Megrendelőt a Szerződés felmondásáról egyéb módon is értesítheti.

1.8.2. A Megrendelő a Megrendelői Szerződést írásban (hagyományos vagy elektronikus levélben) megküldött rendes felmondással, illetve Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen mondhatja fel.

1.8.3. A felmondásnak tartalmaznia kell:

 • a felmondás indokát (ha a Fél a felmondás indokolására köteles),

a Szolgáltató felmondása esetén

 • a felmondási időt
 • a felmondási idő lejártának napját.

1.8.4. A szerződés azonnali hatállyal történő felmondására a Szolgáltatónak lehetősége van, amennyiben

 • a honlap- és tárhelyszolgáltatáshoz kapcsolódó domain szolgáltatással a Megrendelő más szolgáltatót bíz meg (átregisztrálja vagy a DNS szolgáltatást más szolgáltatóhoz helyezi át).

A 1.8.4. pontban foglalt feltételek teljesülése esetén a Szolgáltatónak a Megrendelőirányába a felmondás tényéről külön értesítési kötelezettsége nincs.

1.9. A rendes felmondási idő mindkét fél részéről 30 nap.

2. Az ÁSZF alanyai

2.1. Az ÁSZF egyrészről kiterjed a SZAPITOR ONLINE MARKETING Kft-re, mint szolgáltatóra (továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a szolgáltatást igénybe vevő, az Igénylőlapot aláíró Megrendelőre (továbbiakban: Megrendelő).

2.1.1. Szolgáltató: SZAPITOR ONLINE MARKETING Kft 3325, Noszvaj, II. Rákóczi F. út 84., adószám: 23109650-2-10, cégjegyzékszám: 10-09-031485

2.1.2. Megrendelő: az a magyar vagy külföldi természetes- vagy jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a Szolgáltatóval megkötött Keretszerződés és Igénylőlap alapján nyújtott szolgáltatások előfizetője.

3. Az ASZF tárgya

3.1 Szolgáltató vállalja az Igénylőlapon részletezett internetes szolgáltatásokat biztosítja a Megrendelő számára. A Szolgáltató – amennyiben erre a Megrendelő megrendelése kiterjed - a Megrendelő oldalait az Interneten elérhetővé teszi és az a szerződés teljes időtartama alatt az oldalhoz állandó jellegű hozzáférési lehetőséget biztosít.

4. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1. A Megrendelő kötelezettséget vállal a Igénylőlapon megjelölt szolgáltatások díjának megfizetésére.

4.2. Kizárólag a Megrendelő jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles - a szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a Megrendelő által kifizetett díj megtartására.

4.3. A Megrendelő vállalja, hogy minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az általa telepített szoftverek csakis kontrollált szolgáltatást működtetnek. Amennyiben valamilyen rendellenes változást észlel (vírusfertőzés, honlap feltörése, stb.) köteles haladéktalanul megtenni mindent a rendeltetésszerű működés visszaállításáért, valamint köteles haladéktalanul értesíteni az eseményről a szolgáltatót. A Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Megrendelőnek az azonosításhoz szükséges adatait a károsult fél részére átadni.

4.4. A Megrendelő a honlapkészítő program PROFIL menüpontja alatt és az Igénylőlapon megtalálható adatainak (pl. kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének) megváltozása esetén köteles a Szolgáltatót a változástól számított 8 naptári napon belül írásban (levélben) értesíteni. E kötelezettségeinek elmulasztásából eredőminden kárért az Előfizető felelősséggel tartozik.

4.5. A Szolgáltató az Igénylőlapon megjelölt és részletezett szolgáltatások díjáról az Igénylőlapon meghatározott fizetési mód alapján számlát állít ki a Megrendelő részére, amelyet a Megrendelő a számlán feltüntetett fizetési határidőre köteles megfizetni.

4.6. Fizetési határidő a Szolgáltató által kiállított számla kiállításától számított 8 naptári nap.

4.7. Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult, de nem köteles - külön értesítés nélkül - a szolgáltatást felfüggeszteni és a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani. A szolgáltatás felfüggesztése nem jelenti a fennálló pénzügyi követelések törlését.

4.8. A díjfizetés választható módozatai:

 • banki átutalás,
 • csekk,
 • készpénz.

4.9. Amennyiben a Megrendelő a szerződést a lejárat előtt felmondja, a már megfizetett fenntartási díj időarányos részére nem tarthat igényt.

4.10. Amennyiben a Megrendelő olyan szolgáltatást (különös tekintettel domain delegálási kérelemre) rendel meg, amely a Szolgáltató hibáján kívül eső okból nem teljesíthető, abban az esetben az előre fizetett díj ellenében az Igénylő más azonos értékű szolgáltatást kérhet a Szolgáltatótól. A Szolgáltató hibáján kívül eső okból nem teljesíthető előre fizetett szolgáltatás esetén a Megrendelő a díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

4.11. Ha a Megrendelő nem kap számlát az esedékes időben (új megrendelés esetén legkésőbb a megrendeléstől számított 8. nap, vagy a már meglévő előfizetés esetén legkésőbb az évfordulót megelőző 15. nap), ennek tényét az info@szapitor.hu e-mail címen köteles bejelenteni.

4.12. Amennyiben a Megrendelő a 4.5 pontban megjelölt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a Szolgáltató egyszeri 5.000,- Ft+ ÁFA és a késedelmes összeg 2 ezrelékét kitevő, de minimálisan 300,- Ft + ÁFA összegű napi késedelmi pótdíjat jogosult felszámítani. A Szolgáltató nem számít fel késedelmi díjat 30 napos késedelemig, abban az esetben, ha a Megrendelő a késedelem előtt írásban fizetési halasztást kért és azt a Szolgáltató írásban jóváhagyta.

4.13. A Megrendelő elismeri, hogy a feltöltött fájlok, képek és videók a közzététel előtt vizsgálaton esnek át, azok jogi helyzetét is vizsgálva. Az esetleges jogi következmények a Megrendelőt terhelik.

4.14. A Megrendelő hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a regisztráció során megadott email címre az aktuális akciókról, változásokról, a honlapkészítőt és a szolgáltatásokat érintő hírekről.

5. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

5.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Igénylőlapon részletezett szolgáltatásokat a Megrendelő számára biztosítja szerződés teljes időtartama alatt.

5.2. A Szolgáltató magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:

az 1992. évi LXIII. törvény - A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,

az 1998. évi VI. törvény - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),

2001. évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),

az "Online Privacy Alliance" ajánlásait

5.3 A Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül kijavítani, a Megrendelő számára a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy e-mail útján - az Előfizető által felhatalmazott személyek számára - térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.

5.4. A Szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának időpontjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség a Megrendelőt nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik, illetve határozatlan időre szóló szerződés esetén a következő esedékes szolgáltatási díjból levonásra kerül.

5.5. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatás megrendelésének napján a nyilvános árlistájában érvényben lévő szolgáltatási díjat a Megrendelő felé számlába állítani.

5.6. A Megrendelő részéről történt késedelmes fizetés esetén a számla fizetési határidejének lejártát követően a Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatások nyújtását felfüggeszteni, a szolgáltatásokat harmadik félnél (különös tekintettel a domain nyilvántartást végző szervezetek, pl. Internet Szolgáltatók Tanácsa) felmondani valamint a felfüggesztés okát nyilvánosságra hozni. Amennyiben a szolgáltatások díjának ellenértéke a Szolgáltató részére késedelmesen kifizetésre kerül, azonban a Szolgáltató a számlába állított szolgáltatásokat valamilyen oknál fogva nem tudja biztosítani, abban az esetben a Megrendelő jogosult a kifizetett díjak ellenértékével azonos értékű szolgáltatást igénybe venni a Szolgáltatótól.

5.7. A Szolgáltató esetleges üzemzavar esetén köteles mindent megtenni a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért.

5.8. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

5.9. A Szolgáltató a Megrendelő részéről pénzügyileg teljesített szolgáltatásokat – a pénzügyi teljesítésről való tudomásszerzést követő 7 munkanapon belül – köteles teljesíteni. A szolgáltatás teljesítését – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben a Megrendelő által igényelt szolgáltatással kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy- vagy személyiségi jogainak megsértése).

5.10. A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

5.11. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles a Megrendelőt értesíteni.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a szerződés azonnali hatállyal történő felbontására, amennyiben bizonyítható, hogy az ügyfél számára biztosított tárterületen az elhelyezett programkód

 • a Szolgáltató vagy harmadik személy számára kárt okozhat vagy;
 • nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra vagy;
 • futtatását biztosító web szervert számottevően lassítja vagy üzemszerű működését gátolja vagy;
 • által megjelenített tartalom jogszabályba ütközik vagy;
 • működése során jogszabályba ütköző tevékenységet valósít meg (különös tekintettel a kéretlen levelek küldésére, tiltott szerencsejáték szervezésére vonatkozó jogszabályok megsértése).

5.12. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szerződés azonnali hatállyal történő felbontására, amennyiben bizonyítható, hogy az ügyfél számára biztosított weboldalon az elhelyezett tartalom (feltöltött fájlok, képek és videók)

 • a Szolgáltató vagy harmadik személy számára kárt okozhat vagy;
 • törvényellenes vagy;
 • szerzői jogvédett és jogdíj köteles (amennyiben bizonyítható információ kerül birtokunkba, hogy valamely kép, szöveg vagy videó esetében a szerzői jog sérül, azt a Szolgáltató - az adott tartalmat a Megrendelő értesítése nélkül – oldaláról eltávolítja).

5.13. Az ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, ha a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal a módosítás lényegi elemeit honlapjának nyitóoldalán (www.szapitor.hu) jól látható módon elhelyezi.

5.14. A honlapszerkesztőben található képeket jogtiszta forrásból vásároltuk, mely képek a Szolgáltató tulajdonát képezik. Ezen képek használatára a Megrendelő a szapitor.hu előfizetésének idejére használati jogot kap, az adott kép fejlécként történő felhasználására mely felhasználás kizárólag a szapitor.hu rendszerében engedélyezett, tehát onnan nem letölthető és továbbfelhasználása tiltott.

Amennyiben bármely képet mégis jogsértőnek találna, kérjük, jelezze az info@szapitor.hu címen, kivizsgáljuk az esetet és intézkedünk.

5.15. A Megrendelők által feltöltött képek és videók jogi helyzetét nem áll lehetőségünkben ellenőrizni, így ez ügyben felelősséget nem tudunk vállalni. A Megrendelő elfogadja, hogy a szapitor.hu szolgáltatásain keresztül történő minden feltöltésből, és ezen tartalmak megjelenítéséből fakadó minden jogi következmény a Megrendelőt terhelik. Amennyiben bizonyítható információ kerül birtokunkba, hogy valamely kép, szöveg vagy videó esetében a szerzői jog sérül, azt - az adott képet feltöltő felhasználó értesítése nélkül - oldalunkról, a szolgáltatás keretén belül készített oldalról eltávolítjuk.

6. Vegyes rendelkezések

6.1. A Szolgáltató és a Megrendelő kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

6.2. A Szolgáltató vállalja, hogy az általa szerződésben meghatározott alapszolgáltatást 99 %os rendelkezésre állás mellett biztosítja. A Szolgáltató jogosult havonta legfeljebb 180 perc üzemszünet beiktatására a szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére. Az így kiesett időtartam nem csökkenti a garantált rendelkezésre állást.

6.3. A tárterületen, és a szapitor.hu szolgáltatásaival elkészített honlapokon elhelyezett adatok tartalmáért, a Megrendelőnek a magyar és/vagy a nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag Megrendelő felelőssége.

6.4. A Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött, határozott időre szóló szerződésekre nem vonatkozik. Határozatlan időre szóló szerződés esetén pedig a Szolgáltató az árváltozást megelőzően a Megrendelőt értesíteni köteles (e-mail vagy hagyományos levél útján).

6.5. A Felek jogvitáit polgári eljárás keretében érvényesíthetik olyan módon, hogy az Egri Városi Bíróságnál keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.

6.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

7. Vis Major esemény

7.1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

7.2 Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

7.3 Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni.

7.4 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.